Säännöt

Kuinka saada kasvattajanimi SNL:n alaisille lajeille?

Virallisen kasvattajanimen saamisesta on olemassa omat sääntönsä ja vaatimuksensa. Suomalaisten kani- ja jyrsijäkasvattajien kasvattajanimet myöntää Suomen Kani- ja Jyrsijäliitto ry, joka myös ylläpitää kasvattajalistaa. Ennen SKJL:n hyväksyntää kasvattajanimianomus käy asianmukaisessa lajiyhdistyksessä (hiirten, okahiirten ja seeprahiirten osalta Suomen Näyttely- ja Lemmikkihiiret) hyväksyttävänä. Ylin kasvattajanimisäännöistä määräävä elin on SKJL. Lajiyhdistyksillä saa olla SKJL:n sääntöjä tiukemmat, muttei löyhemmät vaatimukset kasvattajanimen myöntämisestä.

Mikä "kasvattajanimi" oikein on?

Kasvattajanimi on nimi, joka liitetään kasvattajanimen haltijan kasvattien yhteyteen. Kasvattajana pidetään henkilöä, joka omistaa naaraan tai on tehnyt sopimuksen naaraan omistajan kanssa eläimen käytöstä. Kahdella henkilöllä voi olla yhteinen kasvattajanimi, jolloin heidät molemmat merkitään aina eläimen kasvattajiksi.

Kasvattajanimi yhdistää kaikkia kasvattajan kasvatteja eräänlaisena "sukunimenä". Se, miten kasvattaja onnistuu kasvatustyössään ja onko hän vastuuntuntoinen kasvattaja, ratkaisee sen millaisiin eläimiin mikäkin kasvattajanimi liitetään. Mikäli tarkoituksena on teettää poikueita lemmikkiliikkeisiin myytäväksi, tai teettää silloin tällöin lemmikkitasoisia (tarkoittaen sitä, ettei kasvattaja yritäkään saada virallisen luokan tasoisia eläimiä), on parempi jättää kasvattajanimi hankkimatta.

* * *

SUOMEN NÄYTTELY- JA LEMMIKKIHIIRTEN KASVATTAJANIMISÄÄNNÖT

Hakijan tulee tutustua näihin sääntöihin ennen nimen hakemista. Kasvattajan tulee näiden lajiyhdistyskohtaisten sääntöjen lisäksi täyttää myös Suomen Kani- ja Jyrsijäliitto ry:n kasvattajanimisääntöjen vaatimukset.

Yleistä:

 1. Kasvattajanimellä tarkoitetaan nimeä, joka liitetään kasvattajanimen haltijan kasvattien nimien yhteyteen niitä rekisteröitäessä. Anottavan kasvattajanimen tulee olla selvästi erottuva aiemmin myönnetyistä nimistä.
 2. Kasvattaja on henkilö, joka omistaa naaraan, tai jolla on naaraaseen siitosoikeus.
 3. Kasvattajalla voi olla vain yksi kasvattajanimi. Se voidaan myöntää myös kahdelle henkilölle yhdessä.
 4. Hakijan tulee huomioida hakuvaiheessa SKJL ry:n kasvattajanimimaksun maksaminen.
 5. Kasvattajanimi otetaan käyttöön myöntämispäivänä tai sen jälkeen syntyneille eläimille. Nimeä ei voi ottaa käyttöön takautuvasti ennen myöntämispäivää syntyneille eläimille.
 6. Kasvattajan tulee sitoutua hoitamaan eläimensä asianmukaisesti ja pyrkimään jalostustyössään kasvattamaan rotumääritelmän mukaisia, terveitä yksilöitä. Mikäli kasvattaja syyllistyy eläintensä vakavaan laiminlyöntiin tai heitteillejättöön, tai aiheuttaa yhdistykselle käytöksellään tuntuvaa haittaa, voidaan kasvattajanimi poistaa SNL ry:n kasvattajalistalta.
 7. Kasvatuksen loputtua kasvattajan tulee tehdä kirjallinen ilmoitus asiasta yhdistykselle.

Anominen:

 1. Kasvattajanimi anotaan SKJL ry:n virallisella kaavakkeella, joka toimitetaan SNL ry:n nimeämälle henkilölle. Lajiyhdistys joko hyväksyy tai hylkää anomuksen omien vaatimustensa perusteella ja lähettää anomuksen eteenpäin SKJL ry:n kasvattajanimien käsittelijälle, joka tarkastaa anomuksen täyttävän SKJL ry:n vaatimukset.
 2. SKJL ry:n käsittelijä ilmoittaa lopullisesta hyväksymisestä tai hylkäämisestä SNL ry:lle, joka edelleen ilmoittaa asian hakijalle kirjallisesti. Mikäli lajiyhdistys hylkää anomuksen, liittokaan ei sitä voi myöntää.

Vaatimukset:

 1. Kasvattajanimen hakijan tulee olla 18 vuotta täyttänyt. Nuoremmallekin henkilölle voidaan poikkeustapauksessa nimi myöntää. Silloin hänelle määrätään täysi-ikäinen, virallinen kasvattaja ns. valvovaksi tukihenkilöksi. Alaikäisellä hakijalla tulee olla myös holhoojan suostumus.
 2. Hakijan tulee olla SNL ry:n jäsen. SNL ry:n jäsenyyden on tullut kestää vähintään 12 kalenterikuukautta anomispäivästä taaksepäin.
 3. Mikäli kaksi henkilöä anoo nimeä yhdessä, noudatetaan SKJL ry:n sääntöjä jäsenyyksien kattavuuden osalta. Kuitenkin, mikäli molemmat nimeä anovat tulevat ensisijaisesti kasvattamaan SNL ry:n alaisia lajeja, tulee heidän molempien täyttää kohdan 11 vaatimukset.
 4. Hakijalla tulee olla vähintään kymmenen (10) jalostuseläintä, joista vähintään viiden (5) tulee olla rekisteröity. Muiden hiirilajien kohdalla lukumäärä harkitaan tapauskohtaisesti. Erityisen vaikeiden muunnosten kohdalla voidaan tehdä poikkeuspäätös, mikäli anomus on hyvin perusteltu.
 5. Hakijalla tulee olla selvä kasvatussuunnitelma, ja jalostuseläinten tulee sopia tähän suunnitelmaan.
 6. Hakijan tulee jo olla kasvattaja, ja kasvatettuja poikueita tulee esittää ennen anomista näyttelyiden virallisissa luokissa niiden lajien kohdalla, joille järjestetään virallisia luokkia.
 7. Hakijan tulee olla käytökseltään asiallinen ja hyvänä esimerkkinä muille harrastajille.

Kasvattajanimen ylläpitäminen

 1. Kasvattajanimi poistetaan käytöstä, kun kasvattaja eroaa yhdistyksestä. Kasvattaja katsotaan eronneeksi joko omasta ilmoituksestaan, tai jätettyään jäsenmaksunsa maksamatta. Kasvattajanimen ylläpitämiseksi täytyy nimen haltijan maksaa SNL ry:n jäsenmaksu helmikuun loppuun mennessä. Saadakseen kasvattajanimen takaisin, kasvattajan tulee suorittaa jäsenmaksunsa, tai mikäli jäsenyys siirtyy seuraavalle vuodelle, anoa nimeä uudelleen. Yhdistys käsittelee anomuksen ns. vanhana harkinnan mukaan.
 2. Kasvattajanimen ylläpitämiseksi tulee nimen haltijan rekisteröidä kasvattajanimelleen kalenterivuoden aikana viisi (5) hiirtä. Muussa tapauksessa kasvattajan tulee selvittää yhdistykselle kirjallisesti syy vaatimuksen täyttymättä jäämiseen. Yhdistys päättää tällöin kasvattajanimen säilyttämisestä harkinnan mukaan.

Muutokset kasvattajanimeen

 1. Muutoksista kasvattajan yhteystietoihin tai kasvattajanimen alaisiin rotuihin tai väreihin tulee ilmoittaa kirjallisesti sekä SNL ry:lle että SKJL ry:lle.
 2. Lisättäessä kasvattajanimen alle muita kuin alkuperäisessä anomuksessa hyväksyttyjä hiirilajeja, tulee kasvattajan jättää asiasta erillinen kasvattajanimianomus näiden sääntöjen mukaisesti.
 3. Mikäli kasvattajanimi halutaan siirtää toiselle henkilölle, tai lisätä SNL ry:n alaisen nimen alle toinen kasvattaja, tulee asiasta tehdä kirjallinen ilmoitus, jossa tulee olla molempien allekirjoitus. Myös tämän toisen henkilön tai kasvattajan tulee täyttää SNL ry:n ja SKJL ry:n kasvattajanimisääntöjen vaatimukset.

* * *

Kenelle kasvattajanimihakemus lähetetään?

Suomen Näyttely- ja Lemmikkihiirillä anomus käsitellään hallituksen kokouksessa. Anomus lähetetään kasvattajanimien käsittelijälle, ks. yhteystiedot.