Säännöt

Suomen Näyttely- ja Lemmikkihiirten näyttelysäännöt

1§ SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN

Näitä sääntöjä noudatetaan Suomen Näyttely- ja Lemmikkihiiret ry:n virallisissa näyttelyissä sekä Pet Show -näyttelyissä, samoin kuin hiirten ja okahiirten osalta Suomen Kani- ja Jyrsijäliitto ry:n (myöh. SKJL) sekä SKJL:n alaisten paikallisyhdistysten järjestämissä näyttelyissä.

2§ VAHINKOTAPAUKSET

Näyttelyn järjestäjät ja toimitsijat eivät vastaa niistä vahingoista, joita eläimelle, omistajalle tai näytteilleasettajalle voi sattua tai joita eläin voi aiheuttaa näyttelyn aikana.

3§ NÄYTTELYT

Näyttelyt ovat joko virallisia tai ns. Pet Show näyttelyitä.

Virallisen näyttelyn näyttelykutsu tulee julkaista kuukautta ennen SNL:n jäsenjulkaisussa, sekä ilmoittaa SKJL:lle. Pet Show -näyttelyn näyttelykutsu tulee julkaista hyvissä ajoin SNL:n jäsenjulkaisussa.

Näyttelytulokset tulee toimittaa SNL:n nimeämälle henkilölle SNL:n hyväksymässä muodossa kuukauden kuluessa näyttelystä.

4§ TUOMARIT

SNL:n näyttelyissä saavat toimia tuomareina SKJL:n tai SNL:n hyväksymät tuomarit. Ulkomaiset tuomarit SNL hyväksyy näyttelyanomuksen yhteydessä. Pet Show -näyttelyn tuomariksi hyväksytään SNL:n pätevöimiä pet-tuomareita tai harjoittelijoita, joilla on hyväksytty teoriajakso pet-tuomarikoulutuksesta. Tuomari ei saa arvostella omistamaansa, perheenjäsenensä, samassa osoitteessa asuvan henkilön tai samalla kasvattajanimellä kasvattavan henkilön eläintä.

Kotimaisten tuomareiden oikeudet vanhenevat, mikäli tuomarilla ei ole ollut arvosteluja kahden vuoden aikana. Mikäli oikeudet vanhenevat, tulee hänen suorittaa arvostelunäyte SNL:n tuomarille, jolla oikeudet ovat voimassa.

5§ NÄYTTELYYN ILMOITTAUTUMINEN

Suomen Näyttely- ja Lemmikkihiirten näyttelyihin ilmoittaudutaan näyttelykutsussa mainitulla tavalla. SNL:n näyttelyihin ei pääsääntöisesti ilmoittauduta etukäteen, vaan näyttelypäivän aamuna näyttelypaikalla.

Näytteilleasettajan tulee tuoda näyttelypaikalle SNL:n hyväksymä (sähköinen) ilmoittautumiskaavake, johon on täytetty tarvittavat tiedot eläimistä sekä omistajasta. Kaikkiin virallisiin näyttelyluokkiin (LK, LKS, MUUT, katselmus, ei-st.) ilmoittaudutaan samanlaisella kaavakkeella, jokaiselle luokalle omalla tiedostollaan. Pet-luokkaan täytetään erillinen kaavake. Ilmoittautumiset toimitetaan näyttelypaikalle sähköisessä muodossa (usb-muistitikku). Mikäli eläin on ilmoitettu sekä pet- että viralliseen luokkaan, sen tiedot täytetään sekä asianmukaiseen virallisten luokkien kaavakkeesen, että pet-luokkien kaavakkeeseen. Lisäksi näytteilleasettajalla tulee olla ilmoittautumisensa paperiversiona.

Lajeilla, joille SNL järjestää sekä virallisia- että pet-luokkia, voi eläimen ilmoittaa molempiin luokkiin. Muita lajeja voi ilmoittaa ainoastaan pet-luokkiin.

Hiirille näyttelyluokkia järjestävien yhdistysten, joilla ei ole mahdollisuutta tietokoneen käyttämiseen arvostelussa, tulee näyttelykutsussaan ohjeistaa näytteilleasettajia toimittamaan ilmoittautumisensa SNL:n hyväksymällä eläinkohtaisella kaavakkeella. Mikäli eläin on ilmoitettu sekä pet- että viralliseen luokkaan, sille täytetään kumpaankin luokkaan omat kaavakkeet.

Näyttelykutsussa ilmoitettu näyttelymaksu tulee joko suorittaa näyttelypaikalla, tai suoritetusta maksusta tulee esittää maksutosite. Näytteilleasettajat ovat velvollisia saapumaan näyttelypaikalle hyvissä ajoin ennen kutsussa ilmoitettua arvostelun alkamisaikaa.

Mikäli näyttelyyn ilmoittaudutaan etukäteen, tulee ilmoittautumisten mukaan liittää maksutosite maksetusta näyttelymaksusta. Ilmoittautumisten tulee olla postitettuina viimeistään näyttelykutsussa mainittuna päivämääränä.

Näytteilleasettajan maksama näyttelymaksu maksetaan takaisin, jos

 • näyttely peruutetaan
 • näytteilleasettaja, hänen perheenjäsenensä, samalla kasvattajanimellä kasvattava henkilö tai yhteisessä omistuksessa olevan eläimen toinen omistaja kutsutaan tuomariksi
 • eläin on ilmoittautumisen jälkeen sairastunut tai kuollut, mistä on esitettävä eläinlääkärin todistus
 • omistaja tuomarinvaihdoksen sattuessa vaatii sitä ennen arvostelun alkamista

Näytteilleasettajan maksamaa näyttelymaksua ei makseta takaisin, jos

 • eläin suljetaan näyttelystä joko ko. eläimestä tai sen kanssa samassa terraariossa olevasta eläimestä löytyneiden terveyteen tai loisiin liittyvien syiden vuoksi
 • eläintä ei ole numeroitu sen arvosteluvuoron tullessa, eikä sitä näin ollen löydetä arvosteltavaksi
 • eläintä ei erota toisesta samassa näyttelyterraariossa olevasta eläimestä, eikä omistaja tai omistajan nimeämä yhteyshenkilö ole saatavilla kertomassa, mikä eläin on arvosteluvuorossa
 • eläin ei ole saatavilla kohtuullisen ajan kuluessa sen arvosteluvuoron tullessa (toisessa luokassa arvosteltavana oleva eläin katsotaan olevan saatavilla)
 • eläin on ilmoitettu väärään luokkaan ja saa tämän vuoksi vain laatuarvostelun, muttei saa luokkasijoitusta tai osallistu ylempien palkintojen jakoon
 • muusta vastaavasta syystä

6§ NÄYTTELYYN OSALLISTUMINEN

Näyttelyyn osallistuminen ei vaadi rekisterinumeroa missään luokassa.

Näyttelyyn voivat osallistua kesyhiiret, okahiiret ja seeprahiiret. Lajeilla, joille SNL järjestää sekä virallisia- että pet-luokkia, voi eläimen ilmoittaa molempiin luokkiin. Muita lajeja voi ilmoittaa ainoastaan pet-luokkiin.

Näyttelyyn ei saa osallistua eläin, joka on sairas, vihainen tai jossa on loisia. Eläin ei myöskään saa olla kantava tai imettää poikasia. Alle 2 kk:n ikäinen eläin ei voi osallistua näyttelyyn.

Eläimen turkkia ei saa käsitellä aineilla, jotka muuttavat sen alkuperäistä laatua tai väriä.

Eläimeltä ei saa puuttua ruumiinosia, poikkeuksena pet-luokka, johon voidaan ilmoittaa eläin, jonka häntä on katkennut.

Genetiikaltaan immuunipuutteiset nu/nu- ja hr/hr-karvattomat, hännättömät tai muut eläimen ulkomuotoon ja elämänlaatuun vaikuttavat mutaatiot ovat hylkääviä virheitä niin virallisissa, kuin pet-luokissakin.

Eläimen tuo näyttelyyn sen omistaja tai omistajan nimeämä henkilö. Mikäli omistaja ei ole paikalla näyttelyssä tai poistuu näyttelypaikalta näyttelypäivän aikana, hänen tulee nimetä koko näyttelyn ajan paikalla oleva yhteyshenkilö, jonka tiedot on merkitty eläimen näyttelyilmoittautumiskaavakkeeseen.

Mikäli eläimeltä löytyy terveyteen tai loisiin liittyviä mahdollisesti muihin näyttelyn eläimiin tarttuvia hylkääviä virheitä, eläimen omistajaan tai tämän nimeämän yhteyshenkilöön otetaan yhteyttä ja eläin siirretään pois muiden eläinten yhteydestä laukkuun tai kassiin, jossa eläin oli tuotu paikalle.

Loisia tai hengityselinongelmia löytänyt tuomari on oikeutettu sulkemaan näyttelystä myös kyseisen eläimen kanssa samassa näyttelyterraariossa olevat eläimet. Kun eläin suljetaan näyttelystä, se ei voi osallistua mihinkään luokkaan, johon se on ilmoitettu.

7§ ELÄIMEN TOIMITTAMINEN ARVOSTELTAVAKSI

Eläimet vie tuomarille arvosteltavaksi assistentti, ei omistaja. Virallisissa luokissa eläimet viedään arvosteltavaksi väri- ja kuvioluokittain, pet-luokissa yksitellen. Eläinten tulee olla esillä näyttelyterraariossa, jossa on selvästi esillä näyttelynumero ja jossa ei ole muita merkintöjä. Näyttelyterraarion on oltava tehdasvalmisteinen, pohjaosaltaan läpinäkyvä, jyrsijöiden käyttöön tarkoitettu terraario, joka on hiirille turvallinen sekä kyllin tilava, muttei tarpeettoman suuri. Kussakin näyttelyterraariossa saa olla mieluiten vain yksi hiiri, korkeintaan viisi. Mikäli samassa näyttelyterraariossa on useampia kuin yksi eläin, näiden on edustettava eri muunnoksia.

Mikäli eläin ei ole saapuvilla, on kadoksissa tai sitä ei voida tunnistaa kun kilpailuluokka johon se on ilmoitettu arvostellaan, jää eläin arvostelematta eikä näyttelymaksua makseta takaisin. Mikäli eläin on ilmoitettu sekä viralliseen, että pet-luokkaan, sen näyttelyterraario asetetaan virallisten luokkien paikalle. Tuomari ei saa jättää eläintä arvostelematta, mikäli se on vuoronsa tullessa toisen tuomarin arvosteltavana.

8§ VIRALLISET NÄYTTELYLUOKAT JA PALKITSEMINEN

Virallisissa näyttelyissä eläin voidaan ilmoittaa katselmusluokkaan, ei-standardiluokkaan tai yhteen kilpailuluokkaan sekä ryhmäluokissa yhteen kasvattajaluokkaan, yhteen jalostuseläinluokkaan ja/tai yhteen sukupolviluokkaan.

Katselmusluokkaan osallistuva eläin ei voi osallistua kilpailuluokkaan tai kasvattajaluokkaan, mutta voi olla mukana jalostus- tai sukupolviluokassa.

Ei-standardiluokkaan osallistuva eläin voi osallistua ei-standardiryhmäluokkiin, joita on ei-standardi kasvattajaluokka ja ei-standardi sukupolviluokka, mutta ne eivät voi osallistua muihin ryhmäluokkiin.

Urokset ja naaraat kilpailevat samassa luokassa. Tuomari antaa kustakin esitetystä eläimestä ja ryhmästä kirjallisen arvostelun SNL:n hyväksymällä kaavakkeella.

Jokaisen virallisiin luokkiin ilmoitettavan hiiren turkkimuunnos ja väri on oltava tiedossa ennen ilmoittautumista. Tämä koskee niin katselmus-, ei-standardi-, kilpailu-, kuin ryhmäluokkia. Väärään turkkimuunnosluokkaan, väriryhmään tai väriluokkaan ilmoitetun eläimen voi palkita korkeintaan 1. laatupalkinnolla. Se ei voi saada luokkavoittoa, väriryhmän paras -sijoitusta tai osallistua ROP-kilpailuun, huolimatta siitä onko luokka johon hiiri olisi kuulunut ilmoittaa jo arvosteltu tai ei.

8.1 Laatupalkinnot

Virallisissa luokissa eläin saa kirjallisen arvostelun ja joko 1. tai 2. laatupalkinnon tai ei laatupalkintoa.

Tuomari palkitsee 2. laatupalkinnolla (2.) eläimet, jotka ovat hänen mielestään hyviä rotumääritelmän mukaisia eläimiä ja sopivia jalostukseen. Tuomari palkitsee 1. laatupalkinnolla (1.) eläimet, jotka ovat hänen mielestään korkealaatuisia rotumääritelmän mukaisia eläimiä. Laatupalkintojen määrä ei ole sidottu näytteille asetettujen eläinten määrään.

Mikäli eläin ei ole saatavilla arvosteltavaksi kohtuullisen ajan kuluessa tai sitä ei saada tunnistettua samassa näyttelyterraariossa olevien eläinten joukosta, tuomari merkitsee arvostelukaavakkeeseen "ei saatavilla".

8.2 Katselmusluokka

Katselmusluokassa tuomari arvioi eläimen rekisteröitävyyden, antaen eläimelle kirjallisen arvostelun sekä joko 2. laatupalkinnon tai ei 2. laatupalkintoa. Katselmusluokka ei ole kilpailuluokka vaan arvioluokka, eivätkä eläimet kilpaile keskenään.

8.3 Ei-standardiluokka

Ei-standardiluokkaan kuuluvat standardoimiskelpoiset värit, kuviot ja rodut, joilla ei vielä ole virallista Suomen Näyttely- ja Lemmikkihiiret ry:n hyväksymää rotumääritelmää ja joita ei vielä ole hyväksytty koestandardiin. Standardoimiskelpoisuus edellyttää, että muunnos eroaa kyllin selkeästi olemassa olevista standardi- ja koestandardimuunnoksista.

Uutta ei-standardimuunnosta näyttelytettäessä näytteilleasettajan on hyvissä toimitettava ei-standardimuunnokset arvostelevan tuomarin käyttöön rotumääritelmäehdotus, varustettuna mahdollisuuksien mukaan muunnoksen genotyypillä. Kopio tästä rotumääritelmäehdotuksesta on toimitettava Suomen Näyttely- ja Lemmikkihiiret ry:n hallitukselle.

Esimerkiksi seuraavat genotyypit eivät ole standardoimiskelpoisia, eivätkä näin ollen myöskään ei-standardimuunnoksia: luokkien II (tikatut) sekä IV (varjostukselliset ja pointilliset) fox-muunnokset; luokan IV (varjostukselliset ja pointilliset) muunnosten chocolate-diluutiot; argenten chocolate-, blue- ja lilac-diluutiot; chinchillan ja silver agoutin chocolate-diluutiot; chinchilloitu black, blue ja chocolate; "stone".

Ei-standardiluokan muunnokset arvostellaan väri- ja kuvioluokkiin jaettuna omana ryhmänään kaikki turkkimuunnokset keskenään, erikseen kilpailuluokista.

Tuomari antaa kirjallisen arvostelun ja palkitsee hyvät ei-standardiluokan eläimet 2. laatupalkinnolla ja laadukkaat 1. laatupalkinnolla. Tuomari valitsee 1. laatupalkinnon saaneista kunkin ei-standardimuunnoksen luokkavoittajan sekä luokkavoittajien joukosta yhden parhaan ei-standardieläimen (PES). Ei-standardieläimet eivät voi saada champion-pisteitä tai valmistua championiksi, eikä niille lasketa vuoden voittaja -, tai kasvattajapisteitä.

Ei-standardiluokan muunnoksia edustavat eläimet voivat osallistua myös ei-standardiryhmäluokkiin, joihin kuuluu ei-standardi kasvattajaluokka ja - sukupolviluokka.

8.4 Kilpailuluokat, hiiret

Kilpailuluokissa eläimet jaotellaan kolmeen rotuluokkaan:

 • lyhytkarvaiset (lk),
 • lyhytkarvaiset satiinit (lks) ja
 • muut turkkimuunnokset (muut), johon kuuluvat pitkäkarvainen (pk), pitkäkarvainen satiini (pks), lyhytkarvainen astrex (lka), lyhytkarvainen satiini astrex (lksa), pitkäkarvainen astrex (pka), pitkäkarvainen satiini astrex (pksa), abessinialainen (ab), fuzzy (fz) ja nude (nu).

Rotuluokat jaetaan väriryhmiin:

 • yksiväriset,
 • tikatut ja silver-tikatut
 • varjostukselliset ja pointilliset,
 • tan ja fox sekä
 • kuviolliset.

Väriryhmät jaetaan väreihin, kuviollisten ryhmässä kuvioihin rotumääritelmän mukaisessa järjestyksessä. Tikatut ja silver-tikatut muunnokset näyttelytetään samassa, yhdistetyssä väriryhmässä. SNL voi hallituksen päätöksellä erottaa nämä kaksi rotumääritelmässä omiksi väriryhmikseen erotetut ryhmät myös näyttelyissä.

Urokset ja naaraat kilpailevat samassa luokassa ja eläimet arvostellaan väriluokissa ikäjärjestyksessä. Tuomari antaa kilpailuluokkien eläimistä kirjallisen arvostelun.

Koestandardiin hyväksytyille muunnoksille ei ole omaa erillistä luokkaansa, vaan näiden muunnosten eläimet arvostellaan kuten viralliset muunnokset, paikalla jossa muunnos olisi mikäli se olisi jo virallisesti tunnustettu muunnos.

8.4.1 Hiirten palkitseminen kilpailuluokissa

Luokkavoitto:

Tuomari valitsee yhden 1. laatupalkinnon saaneen hiiren väri- tai kuvioluokkansa voittajaksi (LKV).

Väriryhmän paras:

Tuomari voi valita väriryhmässä luokkavoiton saaneiden hiirten joukosta yhden väriryhmän parhaaksi (VRP).

Rodun paras:

Tuomari voi valita samassa rotuluokassa olevien hiirten joukosta 1. laatupalkinnon saaneista eläimistä rodun paras (ROP) sijoituksille paremmuusjärjestyksessä korkeintaan viisi hiirtä (ROP1-5).

Best in Show:

Tuomari valitsee ROP1-palkinnon saaneista hiiristä yhden best in show (BIS) hiiren.

Champion-piste:

Tuomari voi halutessaan myöntää champion-pisteen (chp) 1. laatupalkinnon saaneille hiirille, jotka eivät ole saaneet VRP tai ROP-palkintoa.

8.6 Ryhmäluokat

Kasvattajaluokka:

Neljälle saman SKJL:n hyväksymän kasvattajanimen omaavan kasvattajan eläimelle, jotka ovat vähintään kahdesta eri poikueesta ja jotka on ilmoitettu ko. näyttelyssä kilpailuluokkiin. Kukin yksittäinen eläin voi osallistua vain yhteen kasvattajaluokkaan. Arvostelussa kiinnitetään erityistä huomiota ryhmän tasaisuuteen.

Eläimet ilmoittaa luokkaan niiden kasvattaja. Näytteilleasettaja on velvollinen osallistumaan kasvattajaluokkaan, jos kasvattaja sitä vaatii.

Jalostusluokka:

Jalostuseläimelle sekä vähintään neljälle sen jälkeläiselle, vähintään kahdesta eri poikueesta. Jälkeläisten tulee olla ilmoitettu ko. näyttelyssä kilpailuluokkiin ja ne voivat olla eri kasvattajilta. Kukin yksittäinen eläin voi osallistua vain yhteen jalostusluokkaan.

Jalostuseläimen ei tarvitse olla ilmoitettu ko. näyttelyssä kilpailuluokkaan. Arvostelussa kiinnitetään erityistä huomiota jalostuseläimen kykyyn periyttää hyviä ominaisuuksiaan esillä oleviin jälkeläisiinsä sekä ryhmän tasaisuuteen.

Jalostuseläimen sekä sen jälkeläiset ilmoittaa luokkaan jalostuseläimen omistaja. Jälkeläisen näytteilleasettaja on velvollinen osallistumaan jalostusluokkaan, jos jalostuseläimen omistaja sitä vaatii.

Sukupolviluokka:

Kolmelle Suomen Kani- ja Jyrsijäliitto ry:n hyväksymän kasvattajanimen omaavan kasvattajan eläimelle, jotka edustavat kolmea peräkkäistä sukupolvea ja ovat keskenään sukua suoraan alenevassa polvessa. Eläimistä vähintään yhden tulee olla ilmoitettu ko. näyttelyssä kilpailuluokkiin. Kukin yksittäinen eläin voi osallistua vain yhteen sukupolviluokkaan. Arvostelussa kiinnitetään erityistä huomiota jalostustavoitteissa edistymiseen, hyvien ominaisuuksien periytymiseen, huonoista eroon pääsyyn sekä vähemmässä määrin ryhmän tasaisuuteen.

Sukupolviluokan eläimet ilmoittaa luokkaan eläinten kasvattaja. Näytteilleasettaja on velvollinen osallistumaan sukupolviluokkaan, jos kasvattaja sitä vaatii.

Ei-standardi kasvattajaluokka:

Muutoin kuin tavallinen kasvattajaluokka, mutta eläinten on oltava samaa ei-standardimuunnosta. Tuomari kiinnittää erityistä huomiota ryhmän tasaisuuteen sekä muunnoksen jalostuskelpoisuuteen.

Ei-standardi sukupolviluokka:

Muutoin kuin tavallinen sukupolviluokka, mutta eläinten on oltava samaa ei-standardimuunnosta. Tuomari kiinnittää erityistä huomiota ryhmän tasaisuuteen sekä muunnoksen jalostuskelpoisuuteen ja kehittymiseen.

8.6.1 Ryhmäluokkien palkitseminen

Kasvattajaluokat, jalostusluokat ja sukupolviluokat arvostellaan yksittäisten eläinten kilpailuluokkien jälkeen. Kasvattajien sekä jalostuseläimen omistajan tulee ilmoittaa luokkiin osallistuvat eläimet hyvissä ajoin ennen ryhmäluokkien arvostelun alkamista. Arvostelun alkamisen jälkeen ei voi enää ilmoittaa uusia ryhmäluokkia.

Tuomari palkitsee 2. laatupalkinnolla (2.) hyvät, sekä 1. laatupalkinnolla (1.) erittäin hyvät ryhmät. Laatupalkintojen määrä ei ole sidottu esitettyjen ryhmien määrään.

1. laatupalkinnon saaneista ryhmistä valitaan kunkin ryhmäluokan voittajaryhmä: Paras Kasvattajaluokka (PKL), Paras Jalostusluokka (PJL) tai Paras Sukupolviluokka (PSL).

Ei-standardiryhmäluokat arvostellaan ei-standardiluokan jälkeen. Tuomari palkitsee 2. laatupalkinnolla (2.) hyvät sekä 1. laatupalkinnolla (1.) erittäin hyvät ryhmät. Ei-standardiryhmäluokista ei palkita parhaita ryhmäluokkia, eikä tuloksista lasketa vuoden kasvattaja -pisteitä.

8.7 Erikoispalkinnot

Näytteilleasettajat, kasvattajat ja tuomari voivat halutessaan lahjoittaa näyttelyyn erikoispalkintoja joko nimettyinä erikoispalkintoina tai tuomarin vapaasti jaettavaksi.

9§ PET-LUOKKA JA PET SHOW NÄYTTELYT

Pet-luokka on epävirallinen luokka virallisessa näyttelyssä tai erillinen näyttely (Pet Show), jolloin siihen voi osallistua muitakin kuin yhdistyksen alaisia lajeja. Luokassa kiinnitetään erityistä huomiota eläimen kuntoon, terveyteen ja käsiteltävyyteen.

Pet-luokassa ei ole erillisiä ikäluokkia, eikä uroksia ja naaraita arvostella eri luokissa. Eri lajit arvostellaan omissa luokissaan. Pet-luokkaan osallistuvan eläimen tulee olla täyttänyt 2 kk.

9.1 Pet-luokkien palkitseminen

Tuomari antaa kustakin eläimestä kirjallisen arvostelun SNL:n hyväksymällä kaavakkeella. Hän palkitsee moitteettomat pet-eläimet laatuarvostelulla A, hyvät laatuarvostelulla AB ja tyydyttävät laatuarvostelulla B. Mikäli eläimessä on hylkäävä virhe, se ei saa lainkaan laatuarvostelua. Erinomaiset pet-eläimet tuomari palkitsee A:n lisäksi kunniamaininnalla (KUMA). Rodun Paras (ROP) -kilpailussa tuomari sijoittaa kussakin lajissa korkeintaan viisi KUMA:n saanutta eläintä ROP-sijoille. Hän voi myös halutessaan jakaa erikoispalkintoja.

Mikäli eläin ei ole saatavilla arvosteltavaksi kohtuullisen ajan kuluessa tai sitä ei saada tunnistettua samassa näyttelyterraariossa olevien eläinten joukosta, tuomari merkitsee arvostelukaavakkeeseen "ei saatavilla".

10§ CHAMPIONSÄÄNNÖT

Rekisteröity eläin voi saavuttaa champion-titteleitä seuraavin pistemäärin:

 • Champion-arvo (Ch): viisi (5) champion-pistettä.
 • Double Champion -arvo (DCh): Ch-arvoon / Ch-arvoon vaadittavat pisteet + viisi champion-pistettä lisää eli kaiken kaikkiaan saatuna kymmenen (10) champion-pistettä.
 • Grand Champion -arvo (GrCh): DCh-arvo / DCh-arvoon vaadittavat pisteet + viisi champion-pistettä lisää eli kaiken kaikkiaan saatuna viisitoista (15) champion-pistettä.
 • Supreme Champion -arvo (SupCh): GrCh-arvo / GrCh-arvoon vaadittavat pisteet + viisi champion-pistettä lisää eli kaiken kaikkiaan saatuna kaksikymmentä (20) champion-pistettä.

Omistajan tulee anoa kutakin champion-arvoa. Champion-pisteiden vastaanotto ei ole sidottu jo saatujen pisteiden tai tittelien määrään.

Muiden maiden championiksi eläin voi valmistua, kun sillä on kotimaasta champion-arvo ja ulkomailta näyttelyn järjestävän yhdistyksen näyttelysääntöjen mukainen championin arvoon johtava palkinto, esimerkiksi sertifikaatti.

Champion-pisteitä saavutetaan seuraavasti:

 • Luokkavoitto (LKV) - 1 p.
 • Väriryhmän paras (VRP) - 2 p.
 • ROP-sijoitus (ROP1-5) - 3 p.
 • Best in show (BIS) - 4 p.

Lisäksi tuomari voi myöntää yhden champion-pisteen 1. laatupalkinnon saaneille hiirille, jotka eivät ole saaneet VRP tai ROP-palkintoa. Mikäli champion-pisteen saanut hiiri on saanut myös LKV-sijoituksen, sen kokonais-championpistemäärä on 2p.

Yhdessä näyttelyssä saavutettujen sijoitusten pisteet eivät kumuloidu (esim. ROP2:n voittanut hiiri saa 3 pistettä, ei 1 + 2 + 3 = 6), vaan pisteet määräytyvät korkeimman saavutetun voiton mukaan. Hiiri ei voi valmistua championiksi vain yhden champion-pisteen (lkv, pelkkä chp) voittotuloksilla. Valmistuakseen championiksi tulee kaikki arvoon tarvittavat championpisteet olla saavutettu sen muunnoksen edustaja, jona arvoa anotaan (poikkeus lk/lks black).

Voitetut champion-pisteet merkitään hiiren nimen perään sulkeissa olevalla numerolla. Numerointi alkaa alusta, kun hiirelle myönnetään champion-arvo. Champion-arvosta yli jääneet pisteet kuitenkin merkitään.

Rekisteröidylle hiirelle voidaan myöntää champion-arvo jo siinä näyttelyssä, jossa se saa viimeiset tarvittavat pisteensä, mikäli hiiren omistaja täyttää ja palauttaa arvonanomuskaavakkeen näyttelypaikalla. Rekisteröimätön hiiri tulee ensin rekisteröidä, jonka jälkeen champion-arvoa anotaan yhdistyksen nimeämältä arvonanomusten käsittelijältä siihen tarkoitetulla kaavakkeella. Uudet titteleiden haltijat julkaistaan yhdistyksen lehdessä.

11§ SILVER PET-, GOLD PET- JA GRAND PET SÄÄNNÖT

Eläin voi saavuttaa Silver Pet -arvon (SP) saatuaan neljä (4) A-palkintoa pet-luokista. Eläin voi saavuttaa Gold Pet -arvon (GP) saatuaan kuusi (6) A-palkintoa pet-luokista. Tällöin Silver Pet -titteli vaihtuu Gold Pet -titteliksi. Eläin voi saavuttaa Grand Pet -arvon (GrP) saatuaan kolme ROP-sijoitusta (ROP1-5) pet-luokista. Pet-luokkien tittelien saavuttaminen ei vaikuta siihen, voiko eläin vastaanottaa lisää A- tai ROP-palkintoja.

Pet-luokan eläimelle voidaan myöntää pet-titteli jo siinä näyttelyssä, jossa se saa täyteen tarvittavan määrän A- tai ROP-palkintoja, mikäli hiiren omistaja täyttää ja palauttaa pet-tittelin anomuskaavakkeen näyttelypaikalla. Muussa tapauksessa titteliä anotaan yhdistyksen nimeämältä arvonanomusten käsittelijältä siihen tarkoitetulla kaavakkeella. Uudet pet-titteleiden haltijat julkaistaan yhdistyksen lehdessä.

12§ MUUT TITTELIT JA PALKINNOT

Suomen Näyttely- ja Lemmikkihiiret laskee vuosittain virallisten- ja pet-luokkien voittajia kulloinkin voimassa olevien pisteytysten mukaisesti. Voimassa olevat pisteytykset julkaistaan SNL:n jäsenlehdessä sekä internetsivuilla.

12.1 Viralliset luokat

Vuoden Voittaja -titteli (VV) myönnetään hiirillä kunkin rotuluokan (lk, lks, muut) eniten pisteitä keränneelle rekisteröidylle hiirelle ja okahiirillä eniten pisteitä keränneelle eläimelle. Mikäli saman pistemäärän saavuttaa useampi kuin yksi eläin, titteli myönnetään useammalle kuin yhdelle eläimelle.

Väriryhmän Paras -titteli (VRP) myönnetään hiirillä rotuluokassaan väriryhmänsä parhaiten menestyneelle rekisteröidylle eläimelle. Mikäli saman pistemäärän saavuttaa useampi kuin yksi eläin, titteli myönnetään useammalle kuin yhdelle eläimelle.

Vuoden Hiiri -titteli (VH) myönnetään vuoden aikana eniten pisteitä keränneelle Vuoden Voittaja -hiirelle.

12.2 Kasvattajat

Vuoden lk/lks/muut Kasvattaja -palkinto myönnetään rotuluokkakohtaisesti eniten pisteitä keränneelle kasvattajanimelle. Kasvattajapisteet kertyvät myös rekisteröimättömistä eläimistä.

Vuoden Kasvattaja -palkinto myönnetään kaikista rotuluokista yhteensä eniten pisteitä keränneelle kasvattajanimelle. Kasvattajaluokista ja sukupolviluokista saadut pisteet lasketaan tähän kasvattajan kokonaispistemäärään.

12.3 Jalostuseläin

Vuoden Jalostuseläin (VJAL) -titteli myönnetään vuoden aikana eniten jalostusluokista saatuja pisteitä keränneelle eläimelle.

12.4 Pet-luokat

Vuoden Pet -titteli (VPET) myönnetään Suomen Näyttely- ja Lemmikkihiiret -yhdistyksen alaisille lajeille, kunkin lajin eniten pet-pisteitä keränneelle eläimelle.

13§ TUOMARIIN VAIKUTTAMINEN

Mikäli eläimen omistaja käyttäytymisellään tai esittelemällä eläimen entisiä saavutuksia yrittää vaikuttaa arvostelun kulkuun, voi tuomari antaa eläimelle EVA:n (ei voida kaikilta osin arvostella) eli eläin jää arvostelematta. Tästä syystä ei näyttelymaksua palauteta.

Mikäli yritys vaikuttaa arvosteluun on tuomarin tai sihteerin mielestä törkeä, voidaan näytteilleasettajalle antaa varoitus. Varoituksesta lähetetään kilpailun jälkeen kyseiselle näytteilleasettajalle kirjallinen ilmoitus. Kun henkilö on saanut kolme varoitusta, hänet asetetaan määräaikaiseen näyttelykieltoon. Näyttelykiellon pituuden päättää SNL:n hallitus.

Näytteilleasettajalle, joka häiritsee tai moittii tuomaria, rikkoo näitä sääntöjä tai hyvää tapaa, voi SNL:n hallitus antaa näyttely- tai toimintakiellon.

14§ NÄYTTELYARVOSTELUSTA VALITTAMINEN

Tuomari ei voi muuttaa eläimestä antamaansa arvostelua enää sen jälkeen, kun kaikki kilpailuluokat, joihin eläin on osallistunut, on arvosteltu loppuun. Tuomarin arvostelusta ja hänen antamastaan palkintosijasta ei voida valittaa, ellei tuomari ole toiminut SNL:n näyttelysääntöjen vastaisesti. Valitus rikkomuksesta on tehtävä kolmen (3) päivän kuluessa näyttelytoimikunnalle ja valitukseen on liitettävä mukaan 15 € summa, jonka yhdistys palauttaa, mikäli valitus katsotaan aiheelliseksi.

15§ MUUTOSOIKEUS

Suomen Näyttely- ja Lemmikkihiiret ry varaa itselleen oikeuden muuttaa näyttelysääntöjä, lisätä jaettavia titteleitä tai muuntaa jo olemassa olevien jakoperusteita tulevaisuudessa.